Cam 4sex ceat

Regumind'gnacio etfi in przfenci dilfimuletur,um S elt timenda in pofterum. Rex viua eft lex,«quitas,de concordia iiuchinaiis,ini* quicacem ac fediciones arcens, animo in fubditos pater* no.ibidem. In rege perfefto, ut bonus iic Imperator » iudex & fa cerdos requiritur. Nihil eft tam regium,tam liberale tamque munific Q, quam opem ferre rupplicibus,excitate afftifto$,dare li Uu cem,ltbetare periculis homines, idem a. Nihileft tam acerbum quim ad fummum imperium acerbi- R E G N V M. idem ad (^int*fra* Nulla eft imperi) taan vif, qu«, premente metu, pof- Non minus eft imperatoris fuperare confilio ,qu^m gladio. Ex probatifsi mis fcriptoribus colleda, & per locos communes digeda ,r PEK ANDREAM. EBORENSEM L V SIT ANVM, in duos Tomos reda vtlumine difiin SA Omnia funt mendis fublatiscaftigat Ufima* BRIXIAE *« r-j T- A ^ ' s i /1 *»fc't‘^ r ^ f , ! De iniuria no Rra Latini quzri non po Riimus, pare S. Omnes I»fi dolent, irati e Reriintur: Cxlio* Habet quendam aculeum contumelia, quem paci pru f dentes ac . Nihil eft tam infigne„ nec tam ad diuturnitatis me- moriam flabile , qu4m id , in quo aliquem offenderis : ' idem a* de Orae. Quis honorem , quis gloriam , quis laudem , quis il- lud decus tam vnquam expetit? • infpift» Iniuriam molientes defenfionem fimul co^is «at: Sal luft.

Tumomnibusin rebus potimma pnncipum pars eu, tum maxime in condendis defbr. Regum mores maximi ex mente, dc vocibus deprehen de viri. Si ius aliqua cauta eflet violandum, Imperij cauta ef fet violandum. Licet regi & affefiu fieri philofophum, & fortuna ma nere principem.ibidem. Nihil c R turpius conuitio, quod in auchorem reci dit: vti Kcap. Mala vita ad fefe trahit conuitia, ibidem* Delicorum, & iniuriarum authores mendaces funt: Plut. * fniuria affe Ri tacent, tanquam 4 potentioribus vidi. ^ Sitam indignarentur illi, quibus non eft fada iniu. quibus fa da c R , nullum in duitate ad mitteretur (celus: Ari Rot de virtu.d vit. Dedecora , 6r pcen* patris nullum ex Rlijs confequi I debent, nifi quis ordine habuerit fimul patrem auum que,d proauum morte damnatos: leg. 8- Plus timeas ritu perium, quam periculum: Menand. I Reuetentiadiuiniueempre referens, poterit princi- P®m in admirarionem , honoremque apud vulgus pro« mouere, benignitas charum & amabilem reddit,grauitas autem terribilem & inuidum hoftibus , magnanimum ' veio fiducia plenum erga amicos efficietfibid* Princeps graciam referat , non habite refpedu ad prew tij magnitudinem, fed ad ingenium, de uoluocacem con. Non eft ibi rex tutus, vbi nihil i rege tutum eft Seue^ ritas feueritace mutua pacifeenda Saluum regem in aperto clementia przftat. Vnum eft regi expugnabile munimentum , amor ci- uium. non mod6curpeeft,redrceleratum etiam,5r nefarium idem a. Opi tuid regnare vu It,fummopere nitatur, vtbeneuo lentia non armis ftipatus reg net. Imperia pleraque violenta funt,dc magis armis quim aure conftituuntur. Princeps in concionibus difpofitioaes ac habitus dc*| centesconfticuat.ibidem. itanecexpefta uerit princeps plaufus & llrcpitus, & laudes, vt bene ciat,fcd fpot^ coferat beneficia, & aeque ac iolamab per eos iran fi tum habere folent a. Rege incolumi,mens omnibus vna eft,amiftb rumpitur j fides. * Narura certe commenta eft regem , quod ex ali js ani- malibus licet Gognofceretfir ex apibus, quarum regi am- pliilimum cubile eft, medioque, & tutiffimo loco, idem de Clcment. Non minus funt turpia principi mulca fupplicia , qui medico multa fumera.ibid- Remis fuis imperantibus melius paretur. Quod regnum eft, cui non fit parata ruina, Sc procul» cacio,& dominus, & carnifex ? Nullum cit vitium tertius, auim auaritta , pr^rertim in principibus, &rempu Ui gubernantibus, habere enim quz Rui rempubl. ^ Vrcupidicatibus,& vitijs principum infici (olet clui* tas:(ic emendari, & corrigi continentia idem, i leg. Sape maiori fortuna locum faciciniuria, multa ceci- derunt, vt altius Turgerent : Senec. Si aliquem homunculum ia eo tempore homines, in quo punire non poflis, maiore cum honore,quim con. qu^m vt ignominiam, infamiam, dedecus fugiat : Cicer, de Orat. Nemo eft tam aereflis,quem,fi noo ip Ta honeflas,c5. Principes minitlri funt Dei ad curam & Rlutcm homi num vt bona,quse Deus illis largitur, partim diftribuat, partim feruent. Princeps magis timeat, ne quid mali faciat , quam ne quid patiatur, ibidem. Nedum fapientia pr^tlare eum par eft , qui antecedit imperio , fed etiam religione , & pietate. Regna vnum honoris ac glorix fruftum , cum multis incommodis compenfant. Vir vituperatur vlcirao vituperio.quandonihilfacit ni R propter feip Tum : Ari Roc Eth. Non e R contemnenda fortuna hominis , in quam du contemnimus, tran/irepof Tumus: Senec. Nulla tanta potentia c R, in quam non irruat iniuria : Senec.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Cam 4sex ceat”

  1. Battlefield officially turned into a globally recognized blockbuster franchise worldwide and received a slew of awards including the BAFTA Games Award for Use of Audio, the title remains hugely popular today.

  2. They knew Ramielle’s experience is unique, that it would only make him stronger… Still with the same background, I turned off the silver reflector on my right, and got a speedlight with a DIY snoot.